23. augusta 2017 sa prezidentka o.z. Celé Slovensko číta deťom MgA. Viera
Kučerová stretla v Prahe s Mgr. Evou Katrušákovou, riaditeľkou z o.p.s. Celé Česko
čte dětem, kde prediskutovali prípravu spoločného projektu  Višegrad číta
deťom, ktorý v r. 2018 zorganizujú spoločne s poľskou organizáciou Fundacja
"ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom a maďarskými priateľmi z Magyar
Olvasástársaság project by mal odštartovať koncom mája 2018 v Prahe spoločným
komponovaným programom. V každej krajine bude potom prebiehať týždeň
čítania, v ktorom jeden deň bude venovaný detskej literatúre autorov
višegradu...

Naším cieľom je zvýšiť povedomie a dôležitosti čítania nahlas medzi rodičmi
vo všetkých štyroch krajinách Vyšehradu. Chceme spropagovať toto čítanie 
rostredníctvom kampaní medzi rodičmi a partnermi (školami, knižnicami,
rodinnými centrami, atď.). V tomto projekte zorganizujeme a spropagujeme
týždeň čítania ktorý sa zameria na detskú literatúru v krajinách Vyšehradu.
Prvý júnový týždeň v roku 2018 budú udalosti organizované vo všetkých
štyroch zúčastnených krajinách ako napr. dni čítania, medzinárodné aktivity,
stretnutia s autormi alebo malé workshopy pre deti a rodičov. Tieto aktivity
budeme vytvárať pre medzinárodnú sieť zameranú na problém s čítaním nahlas,
a budú použité v ďalších  aktivitách.

Hlavným organizátorom je :

Česko čte detem - www.celeceskoctedetem.cz

Spoluorganiátori:

Fundacja ABCXXI Cała Polska czyta dzieciom www.calapolskaczytadzieciom.pl
Magyar Olvasástársaság www.hunra.hu

Slovensko číta deťom www.celeslovenskocitadetom.sk

 

The project should start in Prague at the end of May 2018 by a common
program. After that there will be a week of reading in all Vysegrad
countries. One of these days will be focused on children´s literature by
Vysegrad authors.

Our aim is to raise awareness about the importance of reading aloud among
parents in all four Visegrad countries. We want to promote reading aloud
through campaigns among parents and among stakeholders (schools, libraries,
family centres etc.). In the project we will organize and promote the week
of reading which will focus on children's literature in Visegrad countries.
In the first week of June 2018 there events will be organized in all four
participating countries such as days of reading, intergenerational
activities, encounters with writers or little workshops for children and
parents. These activities will create a base for an international network
focused on the issue of reading aloud, which will be used in future
activities.

Fundacja ABCXXI Cała Polska czyta dzieciom www.calapolskaczytadzieciom.pl
Magyar Olvasástársaság www.hunra.hu Celé Česko čte detem
www.celeceskoctedetem.cz Celé Slovensko číta deťom
www.celeslovenskocitadetom.sk